Algemene Voorwaarden – hpsFashion

this is a dutch version. Down is the english version

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12-Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag:kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail -dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4  Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product,de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6- Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 1. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

  1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 1. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waard

Index:

Article 1 – Definitions

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Article 3 – Applicability

Article 4 – The offer

Article 5 – The contract

Article 6 – Right of withdrawal

Article 7 – Obligations of the consumer during the cooling-off period

Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof

Article 9 – Obligations of the entrepreneur in case of withdrawal

Article 10 – Exclusion of right of withdrawal

Article 11 – The price

Article 12-Compliance and extra guarantee

Article 13 – Delivery and execution

Article 14 – Duration transactions: duration, cancellation and extension

Article 15 – Payment

Article 16 – Complaints procedure

Article 17 – Disputes

Article 18 – Additional or different provisions

Article 1 – Definitions

In these conditions:

Supplemental agreement: an agreement whereby the consumer acquires products, digital content and / or services in connection with a distance contract and these goods, digital content and / or services are supplied by the entrepreneur or by a third party on the basis of an agreement between that third party and the entrepreneur;
Cooling-off period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
Consumer: the natural person who does not act for purposes related to his trade, business, craft or professional activity;
Day: calendar day;
Digital content: data produced and delivered in digital form;
Duration contract: an agreement that extends to the regular delivery of goods, services and / or digital content during a certain period;
Durable data carrier: every tool – including e-mail – that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that future consultation or use during a period that is geared to the goal for which the information is intended, and which allows unaltered reproduction of the stored information;
Right of withdrawal: the possibility for the consumer to cancel the distance contract within the cooling-off period;
Entrepreneur: the natural or legal person that offers products, (access to) digital content and / or services to consumers at a distance;
Distance contract: an agreement concluded between the entrepreneur and the consumer within the framework of an organized system for distance selling of products, digital content and / or services, whereby up to and including the conclusion of the agreement exclusively or partly used becomes one or more techniques for distance communication;
Model form for cancellation: the European model form for withdrawal included in Appendix I of these conditions;
Technology for distance communication: means that can be used for concluding an agreement, without the consumer and entrepreneur having to be in the same room at the same time.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

If the activity of the entrepreneur is subject to a relevant licensing system: the

information about the supervisory authority.

If the entrepreneur has a regulated profession:

the professional association or organization to which he is affiliated;
the professional title, the place in the EU or the European Economic Area where it is awarded;
a reference to the professional rules that apply in the Netherlands and instructions on where and how these professional rules are accessible.

Article 3 – Applicability

These general terms and conditions apply to every offer made by the entrepreneur and to every distance contract that has been concluded between the entrepreneur and the consumer.
Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, the entrepreneur before the distance contract is concluded, indicate how the general terms and conditions at the entrepreneur can be seen and that they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.
If the distance contract is concluded electronically, by way of derogation from the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available electronically to the consumer in such a way that the consumer can a simple way can be stored on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be observed electronically and that they will be sent free of charge at the request of the consumer by electronic means or otherwise.
In the event that in addition to these general terms and conditions, specific product or conditions apply, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and, in the event of conflicting conditions, the consumer can always invoke the applicable provision that is most favorable to him.

Article 4 – The offer

If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
The offer contains a complete and accurate description of the offered products, digital content and / or services. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true reflection of the offered products, services and / or digital content. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur.
Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer.

Article 5 – The contract

The agreement is, subject to the provisions of paragraph 4, concluded at the moment of acceptance by the consumer of the offer and the fulfillment of the corresponding conditions.
If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm electronically the receipt of the acceptance of the offer. As long as the receipt of this acceptance is not confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.
If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will observe appropriate security measures.
The entrepreneur can within statutory frameworks – inform whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If the entrepreneur based on this investigation has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request, motivated or to attach special conditions to the execution.
At the latest upon delivery of the product, the service or digital content, the entrepreneur shall send the following information, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium:

the visiting address of the business location of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;
the conditions under which and the manner in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
the information about guarantees and existing service after purchase;
the price including all taxes of the product, service or digital content; insofar as applicable, the costs of delivery; and the method of payment, delivery or execution of the distance contract;
the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is indefinite;
if the consumer has a right of withdrawal, the model form for withdrawal.

In the case of an extended transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.

Article 6 – Right of withdrawal

With products:

The consumer can terminate an agreement regarding the purchase of a product during a cooling-off period of 14 days without giving any reason. The trader may ask the consumer about the reason for the withdrawal, but not to oblige him to state his reason (s).
The reflection period referred to in paragraph 1 starts on the day after the consumer, or a third party designated by the consumer in advance, who is not the carrier, has received the product, or:

if the consumer has ordered several products in the same order: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the last product. The entrepreneur may, provided he has informed the consumer in a clear manner prior to the ordering process, refuse an order of several products with a different delivery time.
if the delivery of a product consists of several shipments or parts: the day on which the consumer, or a third party designated by him, received the last shipment or the last part;
in contracts for regular delivery of products during a certain period: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the first product.

For services and digital content that is not delivered on a tangible medium:

The consumer can provide a service contract and an agreement for the delivery of digital content that has not been delivered on a tangible medium for at least 14 days without giving reasons. The trader may ask the consumer about the reason for the withdrawal, but not to oblige him to state his reason (s).
The reflection period referred to in paragraph 3 starts on the day following the conclusion of the agreement.

Extended cooling-off period for products, services and digital content that has not been delivered on a tangible medium when not informing about the right of withdrawal:

If the entrepreneur has not provided the consumer with the legally required information about the right of withdrawal or the model form for withdrawal, the cooling-off period will expire twelve months after the end of the original cooling-off period as determined in accordance with the previous paragraphs of this article.
If the trader has provided the consumer with the information referred to in the previous paragraph within twelve months after the commencement date of the original period of reflection, the cooling-off period expires 14 days after the day on which the consumer receives this information.

Article 7 – Obligations of the consumer during the cooling-off period

During the reflection period, the consumer will handle the product and packaging carefully. He will only unpack or use the product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and operation of the product. The basic principle here is that the consumer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store.
The consumer is only liable for the value reduction of the product that is the result of a way of handling the product that goes further than allowed in paragraph 1.
The consumer is not liable for value

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *